REGULAMIN PLATFORMY ONLINE katarzynadobryniewska.pl

SPIS TREŚCI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE 1

§2 DEFINICJE 3

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE 5

§4 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 5

§5 CENY USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI 7

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA – KOSZTY, FORMY I TERMINY 8

§7 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 8

§8 USŁUGI PSYCHOLOGICZNE – SZCZEGÓŁOWE ZASADY 10

§9 REKLAMACJE 10

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 11

§11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE 12

§12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 13

§13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW  I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA 16

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 18

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie katarzynadobryniewska.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Usługodawcę.
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się z Usługodawcą używając następujących danych kontaktowych:
  a.  numer telefonu: 693 515 813
  b.  adres e-mail: kontakt@katarzynadobryniewska.pl
  c.  formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
 3. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego.
 4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Usług oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin. 
 5. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk. 
 6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.  
 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (Usługodawca nie jest płatnikiem VAT).
 8. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Sklepu,
  w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się: 
  a. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu 
  b. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;
 10. Nakazuje się:
  a. Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  b. Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  c. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.
 11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych. Zakazane jest odstępowanie swojego Konta innej osobie lub korzystanie z Kont innych Klientów.
 12. Zamówienia w sklepie (w tym na usługi psychologiczne) mogą  składać tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 13. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia. 

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Usługodawca –  Katarzyna Dobryniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Dobryniewska, pod adresem Wymysłowo 15 a, 64-600 Oborniki, NIP: 766 166 56 39 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Psycholog – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r., nr 73, poz. 763 z dalszymi zm.).;
 7. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem katarzynadobryniewska.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Usług.
 9. Produkt lub Produkt elektroniczny – towar i materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, usługi psychologiczne (warsztaty i szkolenia, konsultacje psychologiczne). Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. 
 10. Usługa psychologiczna – oznacza usługi psychologiczne świadczone przez Usługodawcę/Psychologa w ramach sklepu internetowego, polegające na udzielaniu pomocy psychologicznej zgodnie z ustawą o zawodzie psychologa. Mogą być to między innymi konsultacje psychologiczne, pomoc psychologiczna w formie poradnictwa i psychoterapii,  warsztaty i szkolenia psychologiczne.
 11. Umowa Sprzedaży Usług– umowa sprzedaży Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą
  a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 14. Ustawa o zawodzie psychologa – ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r., nr 73, poz. 763 z dalszymi zm.)
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 16. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługodawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 17. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 18. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. Operator płatności – PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935 oraz Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
 20. Dowód zapłaty – faktura lub paragon oraz potwierdzenie przelewu wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 21. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
 22. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Usługi oraz realizacji zamówień ( w tym usług psychologicznych online) potrzebne są:
  a. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia,  
  b. do usług psychologicznych online wymagane jest połączenie z Internetem o przepustowości co najmniej 1Mb/S (download/upload) oraz sprzęt posiadający kamerę i głośnik/słuchawki,
  c. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  d. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
  e.aplikacja Zoom (lub inna ustalona z klientem) – w przypadku usług psychologicznych online wymagających połączenia video, 
  f.aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub. itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie. 
 3. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§4 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu Usługi poprzez jej wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Usług w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie).
 2. Po dokonaniu wyboru Usługi, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” lub „Zarezerwuj teraz” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrana Usługa zostanie dodana do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych (w zależności od wybranej opcji osoba/firma i rodzaju zamawianej Usługi):
  a. imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
  b. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  c. numeru telefonu,
  d. adresu e-mail,
  e. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Akceptuje regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia,
  f. wyrażenie zgody na świadczenie usługi przed terminem do odstąpienia od umowy,
  g. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
  Dane obowiązkowe do wpisania oznaczone są gwiazdką *.
 4. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje. 
 5. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Usługi, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję
  i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Usług, jak również co do formy płatności.
 7. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  z Usługodawcą Umowy Sprzedaży Usług, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 9. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej
  w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty. 
 10. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

§5 CENY USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie zawierają dodatkowych opłat, podatków, nie są obciążone podatkiem VAT.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług prezentowanych
  w Sklepie, wprowadzania nowych Usług, wycofywania Usług, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Usług nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danej Usługi.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  a. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy podane podczas składana zamówienia. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  b. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy
  za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia.  Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy;
  c. za pomocą PayPal – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu PayPal w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis.
 5. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w polu „Kod kuponu” i kliknięcie przycisku „Zastosuj kupon”. Zniżka zostanie doliczona do koszyka.
 6. Faktura bez Vat (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) wystawiana jest do Zamówienia, w którym klient zaznaczy opcję wystawienia faktury. Faktura wystawiana jest w wersji elektronicznej, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. 

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Realizacja zamówienia na Usługę (konsultacje i inne formy pomocy indywidualnej lub warsztat/szkolenie online) następuje przez videorozmowę indywidualną, w grupie lub dostęp do nagrania video lub webinaru według opisu danej Usługi.
 2. W przypadku konsultacji, szkoleń, czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, w terminie wybranym przez Klienta w kalendarzu online lub w terminie wskazanym w opisie danej Usługi. 
 3. W przypadku Produktów elektronicznych np. kursów online wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do danego kursu online następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności. Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
 4. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy. 

§7 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Usługodawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy z Usługodawcą drogą elektroniczną. Usługa zawarcia umowy drogą elektroniczną jest świadczona nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia. 
 3. Usługodawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newlettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności. 
 4. Usługodawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji
  i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt/Usługę.
 5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie. 
 6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane
  z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać. 
 7. Założenie Konta jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie.
 8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.  
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku
  z korzystaniem ze Sklepu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 12. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika. 
 13. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 14. Usługodawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Usługodawcy, podaje Usługodawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów. 
 15. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie. 
 16. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 
 17. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich Usług i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 18. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Usługodawcą drogą elektroniczną. 
 19. Usługodawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Usług w Sklepie, również tych, które zamówił. 

§8 USŁUGI PSYCHOLOGICZNE – SZCZEGÓŁOWE ZASADY 

 1. Konsultacje psychologiczne i inne formy indywidualnej pomocy psychologicznej odbywają się w zarezerwowanym przez Klienta terminie i trwają 50 minut. Nie są ani skracane, ani wydłużane. Warsztaty psychologiczne odbywają się zgodnie z opisem usługi.
 2. Konsultacje psychologiczne i inne formy indywidualnej pomocy psychologicznej odbywają się w formie videorozmowy internetowej za pomocą komunikatora Zoom lub innego ustalonego. Warsztaty odbywają się w formie opisem w usłudze (np. grupowe spotkanie video). Klient otrzymuje link do spotkania na e-maila podanego przy składaniu Zamówienia.
 3. Psycholog może odmówić Klientowi świadczenia Usługi psychologicznej jeśli uzna, że pomoc psychologiczna online jest nieodpowiednia lub niewystarczająca wobec zgłaszanego problemu.  Psycholog może uznać za konieczne odbycie przez klienta konsultacji psychiatrycznej i taką informację przekazać Klientowi. Ponadto Usługi psychologiczne nie mają charakteru interwencji w kryzysie. W sytuacjach zagrożenia zdrowia,  życia oraz ostrej fazie choroby psychicznej należy zgłosić się do najbliższej palcówki medycznej np. Izba przyjęć Szpitala lub Punktu Interwencji Kryzysowej lub zadzwonić pod nr 112.
 4. Psycholog może zaprzestać świadczenia Usług psychologicznych wobec Klienta, który przekazuje treści obraźliwe lub agresywne. W takim przypadku dokonana opłata nie będzie zwracana. 
 5. Jeśli Klient nie zapewni odpowiednich warunków do korzystania z Usługi psychologicznej, jak brak osób trzecich, odpowiednie połączenie internetowe, nie bycie pod wpływem substancji odurzających, sesja może zostać przerwana, bez zwrotu opłaty za sesję.
 6. Jeśli Usługa psychologiczna online nie może się odbyć z przyczyn leżących po stronie Psychologa, proponuje on nowy termin spotkania lub opłata przenoszona jest na poczet kolejnej ustalonej konsultacji lub Klient otrzymuje zwrot wniesionej opłaty. Decyzja, która z tych opcji zostanie wybrana, należy do Klienta. W przypadku zwrotu opłaty zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Oplata jest zwracana  na wskazane przez Klienta konto.
 7. W kwestiach związanych z reklamacją czy odstępowaniem od umowy obowiązują zasady ogóle zapisane w niniejszym Regulaminie. 
 8. Usługi psychologiczne świadczone są przez Psychologa na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r., nr 73, poz. 763 z dalszymi zm.).

§9 REKLAMACJE

 1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Usług zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Produkt/Usługę wolny od wad.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię
  i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. opis wady produktu, dokładne przedstawienie problemu będącego przyczyną reklamacji usługi) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Reklamację dotycząca Usług psychologicznych (konsultacji, warsztatów, szkoleń) można zgłaszać w terminie do 14 dni od dnia wykonania usługi lub dnia, w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Usługodawcy podany
  w niniejszym Regulaminie. 
 6. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
  od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. 
 4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
 5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli wykonanie świadczenia, tj. Usługi, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient wyraża zgodę na realizację Usługi przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy. 
 7. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia. 

§11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty (w tym Produkty elektroniczne) oraz usługi świadczone przez Usługodawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Usługodawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa
  do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient
  w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Usługi/Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a.W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,  
  b. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
  c. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym
  w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Usługi/Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w opłacie dokonywanej przez Klienta. 
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części: 
  a. udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 
  b. publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  c. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 
 5. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt,
  w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim. 
 6. Usługodawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Usług udostępnionych przez Usługodawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Usługodawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 7. W przypadku zamiaru wykorzystania Usługi/Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy. 
 8. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Usług/Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów). 
 9. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Usługodawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności  na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Usługodawcy, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

§12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Katarzyna Dobryniewska, adres: Wymysłowo 15 a, 64-600 Oborniki, NIP: 766 166 56 39, REGON: 300633954, zwany w Regulaminie również Usługodawcą.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@katarzynadobryniewska.pl, Numer telefonu: 693 515 813 lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową. 
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  b. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  c. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  d.ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  e. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  f. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  g. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  h. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  i. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  j.w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 
 6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, LinkedIn, Google, Microsoft, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:
  – współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  – stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  – stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://katarzynadobryniewska.pl/polityka-prywtnosci

§13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi umowami o dostarczenie Usługi/Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą,
  c. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Usługodawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Usługodawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. .

Link do polityki prywatności: https://katarzynadobryniewska.pl/polityka-prywtnosci

Link do niniejszego Regulaminu: https://katarzynadobryniewska.pl/regulamin

Data ostatniej aktualizacji regulaminu:  30.06.2020

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy] 
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________ 

Zapisz się na newsletter i odbierz prezent - "7 wskazówek jak dobrze żyć"

* Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowych artykułach, produktach, usługach firmy Katarzyna Dobryniewska (NIP 766 166 56 39). Zgodę można w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.